Algemene voorwaarden

border=0

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 basisbepalingen

) über die Internetseite bizuslugi.org schließen. (1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder ( Stefan Diener - Fascination Southeast Asia ) via de website bizuslugi.org sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van eventuele voorwaarden die u hebt gebruikt, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat handelt in het kader van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiten van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

We verkopen de goederen gedeeltelijk of exclusief als commissionairs in eigen naam op een account van een derde, d.w.z. voor een derde als eigenaar van de goederen. Ondanks dit zijn we contractuele partners met alle rechten en plichten.

(2) Reeds met de vermelding van het respectieve product op onze website, sturen wij u een bindend aanbod om een ​​contract te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn gespecificeerd.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online winkelwagentje-systeem:

De goederen die bedoeld zijn voor aankoop worden in de "winkelwagen" geplaatst. Via de overeenkomstige knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.

Nadat u de pagina "Afrekenen" hebt opgeroepen en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.

Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Bol.com Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de besteloverzichtpagina in onze online winkel of wordt u eerst naar de website van de aanbieder van de Direct betalingssysteem doorgestuurd.

Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, voert u daar de juiste selectie of invoer van uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug" -functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.

Door het plaatsen van de bestelling met behulp van de knop "Kopen", verklaart u het aanbod op een juridisch bindende manier te aanvaarden, wat zal resulteren in het sluiten van het contract.

(4) Uw vragen over het maken van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We zullen u een bindende aanbieding doen in tekstvorm (bijv. Per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters.

§ 3 Totstandkoming van het contract voor downloadproducten

(1) Het doel van het contract is de verkoop van downloadproducten (digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd).

Reeds bij het plaatsen van het respectieve downloadproduct op onze website, sturen wij u een bindend aanbod om een ​​contract te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(2) Het contract wordt als volgt gesloten via het online winkelwagentje-systeem:

De downloadproducten die bedoeld zijn voor aankoop, worden in de "winkelwagen" geplaatst. Via de overeenkomstige knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen. Nadat u de pagina "Afrekenen" hebt opgeroepen en de persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.

Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Bol.com Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de besteloverzichtpagina in onze online winkel of wordt u eerst naar de website van de aanbieder van de Direct betalingssysteem doorgestuurd.

Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, voert u daar de juiste selectie of invoer van uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel op de besteloverzichtspagina.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug" -functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.

Door het plaatsen van de bestelling met behulp van de knop "Kopen", verklaart u het aanbod op een juridisch bindende manier te aanvaarden, wat zal resulteren in het sluiten van het contract.

Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. (3) Uw vragen over het maken van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We zullen u een bindende aanbieding doen in tekstvorm (bijv. Per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. (4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract, wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. . Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters .

§ 4 gebruikslicentie voor downloadproducten

(1) De aangeboden downloadproducten zijn auteursrechtelijk beschermd. U ontvangt een eenvoudige gebruikslicentie voor elk downloadproduct dat bij ons is gekocht, tenzij anders vermeld in de respectieve aanbieding.

(2) De eenvoudige gebruikslicentie omvat de toestemming om een ​​kopie van het downloadproduct op te slaan en / of af te drukken voor persoonlijk gebruik op uw computer of ander elektronisch apparaat.

Verdere kopieën zijn verboden. Het is uitdrukkelijk verboden om een ​​bestand of delen daarvan te wijzigen of te bewerken en op enige wijze privé of commercieel aan derden ter beschikking te stellen.

§ 5 individueel ontworpen goederen

Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder per E-Mail spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung. (1) U verstrekt ons de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor het individuele ontwerp van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract. Onze mogelijke specificaties voor bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. (2) U verbindt zich ertoe geen gegevens te verzenden waarvan de inhoud de rechten van derden schendt (met name auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten) of bestaande wetten schendt. U bevrijdt ons uitdrukkelijk van alle claims van derden die in deze context worden beweerd. Dit geldt ook voor de kosten van juridische vertegenwoordiging die in dit kader zijn vereist.

Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler. (3) We controleren de inhoud van de verzonden gegevens niet op juistheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten.

Soweit wir im Rahmen der individuellen Gestaltung für Sie Texte, Bilder, Grafiken und Designs erstellen, unterliegen diese dem Urheberrecht. (4) Voor zover we teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en ontwerpen voor u maken als onderdeel van het individuele ontwerp, zijn deze auteursrechtelijk beschermd.

Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is het gebruik, de reproductie of aanpassing van afzonderlijke delen of volledige inhoud niet toegestaan.

Tenzij anders overeengekomen, verlenen wij u een onbeperkt recht om de auteursrechtelijk beschermde werken die voor u zijn gemaakt te gebruiken. Het is uitdrukkelijk verboden om de beschermde werken of delen daarvan op welke manier dan ook, privé of commercieel, ter beschikking te stellen aan derden.

De overdracht van het gebruiksrecht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen koopprijs.

, Eigentumsvorbehalt § 6 Retentierecht , eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het claims betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 7 aansprakelijkheid

(1) Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Verder zijn wij zonder beperking aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, frauduleuze verhulling van een defect, acceptatie van de garantie voor de kwaliteit van het object van aankoop en in alle andere gevallen die wettelijk zijn geregeld.

. (2) De aansprakelijkheid voor defecten binnen het toepassingsgebied van de wettelijke garantie is gebaseerd op de overeenkomstige regelgeving in onze klantinformatie (deel II) .

Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. (3) Indien essentiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade die typerend is voor het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou kunnen brengen, evenals verplichtingen die het contract ons oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en u kunt regelmatig vertrouwen op hun naleving.

(4) In geval van schending van onbeduidende contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuimen uitgesloten.

Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. (5) Datacommunicatie via internet kan niet gegarandeerd foutloos en / of altijd beschikbaar zijn volgens de huidige stand van de techniek. In dit opzicht zijn wij niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.

§ 8 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is ons geregistreerde kantoor, op voorwaarde dat u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde is van toepassing als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de rechtszaak wordt aangespannen. De bevoegdheid om de rechtbank ook naar een andere juridische plaats van jurisdictie te bellen, blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______________________________________________________________________________________

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Stefan Diener
Oberbilker Allee 202
40227 Düsseldorf
Duitsland
Telefoon: 01756251025
E-mail: hallo@bizuslugi.org

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr .

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden voor correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "het sluiten van het contract" van onze algemene voorwaarden (deel I.)

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We slaan de volledige tekst van het contract niet op. über das Online – Warenkorbsystem können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Voordat de bestelling via het online winkelwagentje wordt verzonden , kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat we de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Als u een offerte buiten het online winkelwagentje hebt, ontvangt u alle contractgegevens in de vorm van een bindende aanbieding in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het respectieve aanbod.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1. De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige gelabelde knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces en zijn voor uw rekening, tenzij gratis levering wordt beloofd.

5.3. sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige gelabelde knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige gelabelde knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van het verkochte item alleen op u overgaat wanneer de goederen worden overgedragen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit is niet van toepassing als u onafhankelijk een transportbedrijf hebt aangesteld dat niet door de ondernemer of iemand anders is aangewezen om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7.1. Er zijn wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken.

7.2. Als consument wordt u gevraagd om de goederen onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren bij levering en ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn gemaakt door de advocaten van de retailvereniging die gespecialiseerd zijn in IT-wetgeving en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Dealer Association Management AG garandeert de juridische beveiliging van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: http://www.haendlerbund.de/agb-service .

Laatste update: 23.01.2017

Fantastische reizen naar Zuidoost-Azië

Wil je naar Thailand, Vietnam, Laos of Cambodja? Droom je van een vakantie op de Filippijnen of in Myanmar? Bekijk dan onze aanbiedingen. Samen met lokale touroperators in de afzonderlijke landen hebben we aantrekkelijke rondreizen (privé- en groepsreizen) ontwikkeld. Bovendien kan uw vakantie ook individueel worden ontworpen volgens uw wensen.

border=0 voor routesuggesties en verdere informatie.